Medzihviezdna aliancia

Medzihviezdna aliancia Z popola poslednej vojny - "Vojny s Tieňmi" vznikla "Medzihviezdna aliancia", ekonomické a technologické spoločenstvo medzi mocnosťami roztiahnutými 25 000 svetelných rokov cez Perseus, Sagittarius a Centaurus Arms Milkyway Galaxy.

S nápadom založiť Medzihviezdnu alianciu prišli Minbarijská vodkyňa Delenn Mirr a hrdina Pozemskej aliancie John J. Sheridan, ktorí spolu úspešne viedli mladšie rasy vo vojne proti Vorlonom a Tieňom. Bol to prirodzený následok projektu Babylon.

Medzihviezdna aliancia je prvou známou medzigalaktickou vládou v zaznamenanej histórii mladších rás. Zložená z viac ako 150 vnímajúcich bytostí zahŕňajúcich Minbarijskú federáciu, Pozemskú alianciu, Narnský režim a to, čo sa nazývalo Liga nezávislých svetov, medzi 300 a 400 jednotlivých solárnych systémov sa angažuje v udržovaní voľného obchodovania, neobmedzenej výmeny ideí, kultúry, vedy, technológie a udržovaní mieru a harmónie medzi všetkými členmi svetov.

Riadiaca štruktúra aliancie je "parlamentná", ale popravde ide viac o kapitalisticky založené ekonomické konzorcium než všemocný riadiaci orgán. Nemá ani právo zasahovať do zákonov, vlád alebo interných vecí každej členskej rasy. Avšak má oprávnenie regulovať voľnú obchodnú politiku medzi členskými svetmi, hliadkovať na hraniciach za účelom ich ochrany proti nepriateľom či už z radov aliancie alebo mimo nej, takisto ako aj zabezpečiť distribúciu novej technológie všetkým členským svetom.

Hoci aliancia udržuje mier, nikoho nenúti ho udržovať. Preto sa Anlashok-ovia, alebo Rangeri stali hlavnou silou mier udržujúcej aliancie. Vyzbrojení flotilou mocných Whitestar lodí, hliadkujú Rangeri na hraniciach všetkých členských svetov. Ak sa niektorá členská rasa pokúsi zaútočiť na svojho suseda, Rangeri varujú jeho vojsko a informujú ostatných členov aliancie o hroziacom útoku. Okrem toho, flotila Whitestar lodí nikdy nezaútočí prvá, vždy čaká na prvý výstrel nepriateľa. Flotila Whitestar sa tiež stala prvou líniou aliancie brániacej ju proti útokom alebo inváziám iných mimozemských rás.

Vláda aliancie je rozdelená na dve vetvy - výkonnú a legislatívnu. Nie je tu žiadna súdna vetva, pretože ISA nepredpisuje zákony ostatným rasám. Výkonná vetva je vedená Prezidentom, ktorý je volený väčšinovým počtom hlasov veľvyslancov každej členskej rasy Zboru medzihviezdnej aliancie. Prezident zastáva svoju funkciu nie viac ako 10 rokov a počet období nie je limitovaný. Jeho hlavnou povinnosťou je dohliadať na zasadnutia Koncilu. Nemá však na týchto zasadnutí voliaci hlas, zasahuje iba v prípadoch zhodného počtu hlasov, a v tomto prípade môže prezident vyhlásiť hlasovanie za neplatné. Nemá však právo vetovať ho.

V časoch vojen zastáva tiež funkciu hlavného veliteľa Spojených vojsk medzihviezdnej aliancie. Prezident môže zastávať túto funkciu iba v čase vojny a aj to ju musí schváliť Koncil. V mierových podmienkach sa podieľa na velení flotile Whitestar lodí spolu s Prezidentským poradným zborom (Presidential Advisory Board). Ten je volený Zborom medzihviezdnej aliancie (ISA Assembly).

Legislatívna vetva je kontrolovaná IAA (Interstelar Aliance Assembly - Zbor medzihviezdnej aliancie), známom aj ako Koncil. Zbor pozostáva z volených/vymenovaných zástupcov z každého členského sveta, ktorý je veľvyslancom. Členovia zboru vytvárajú politiku týkajúcu sa obchodu, vyjednávaní a obrany. Nemôžu distribuovať technológiu, táto činnosť prislúcha prezidentovi a Pomocnému koncilu (Advisory Council).

Každý veľvyslanec má len jeden jediný hlas v Zbore. Všetky rozhodnutia Koncilu musia mať väčšinu hlasov. Akonáhle Koncil schváli návrh, je poslaný daný návrh prezidentovi. Prezident musí nad návrhom pouvažovať, či nie je nespravodlivý alebo nesprávny (nečestný). Môže návrh pozastaviť, pokiaľ nebude preverený špeciálnou vymenovanou komisiou a Pomocným koncilom, ktorý môže tento návrh aj vetovať.

Členom aliancie sa môže stať hociktorá rasa. Prezident a jeho Poradný zbor (Advisory Board) určujú, či žiadajúca rasa je pripravená na vstup do aliancie. Tá musí najskôr podať žiadosť o prijatie. Táto žiadosť požadujúca členstvo je potom poslaná Koncilu na hlasovanie.

Žiadosť o členstvo môže byť tiež odsúhlasená alebo zamietnutá väčšinovým počtom hlasov v IAA. Ak je odsúhlasená, začína 10 ročný proces pomalého prijímania nového člena do aliancie. Ak je žiadosť zamietnutá, žiadajúci svet musí čakať 10 rokov a až potom podať novú žiadosť, alebo musí prijať špeciálne sankcie od prezidenta, ktorý môže ihneď nariadiť nové hlasovanie.

ISA nemá vlastnú armádu, flotila Whitestar lodí a ich podporných plavidiel je zložená z asi 5000 lodí - a to nemôže byť považované za pravú vojenskú silu. Úvahy týkajúce sa či má alebo nemá mať ISA veľkú armádu sú stále predmetom rôznych rozhovorov, nasledované debutom torpédoborcov triedy Victory vyrábaných v spolupráci ISA, Minbarijskej federácie a Pozemskej aliancie.

↑ Hore