Minbarijsko/slovensk√Ĺ slovn√≠k

Kateg√≥ria: privlastÚovacie

SLOVENSK√Ě V√ĚRAZ MINBARIJSK√Ě V√ĚRAZ
ich Kafah'
jeho Mah'
jej Sah'
moje Ah'
naöe Minah'
tvoje Eh'
↑ Hore