Zberateľská kartová hra - Detaily akcie

Všetky nasledujúce akcie sú platnými akciami, ktoré môžu byť vykonané počas kola Akcie v každom ťahu. Všimnite si, že každá akcia, ktorá vyžaduje rotujúcu alebo pripravenú kartu, vyžaduje aby karta bola pripravená a nezneutralizovaná, pokiaľ nie je uvedené inak.

Akcia: Sponzorovanie podpornej karty

Každá postava vo Vnútornom kruhu môže rotovať, aby priviedla do hry z vašej ruky novú podpornú postavu, vylepšenie, skupinu, miesto alebo flotilu. Nová podporná karta je umiestnená na Riadok podporných kariet (Supporting Cards Row) pripravená konať v tom istom ťahu. Aby priviedla kartu do hry, musí vaša frakcia použiť požadovanú cenu vplyvu umiestnenú na sponzorovanej karte, inak táto akcia nemôže byť vykonaná.

Výnimka: Vylepšenia môžu byť v závislosti od cieľa umiestnené vo Vnútornom kruhu alebo na Riadku podporných kariet.

Sponzorovanie kariet s typom rasy

Karty s typom rasy iným ako je vaša frakcia môžu pri vkladaní karty do hry vyžadovať zvýšenú cenu vplyvu, inak nemôžu byť vôbec zahraté:

  • Postavy s rôznym menom rasy uvedenom v type karty vyžadujú od frakcie, aby použila na sponzorovanie dvojnásobok ceny vplyvu než je uvedený na karte. Neutrálne postavy môžu byť sponzorované akoukoľvek rasou bez zvýšenej ceny vplyvu.
  • Vyhradené vylepšenia môžu byť sponzorované len postavou uvedenej rasy a môžu vylepšovať len kartu rovnakej rasy.
  • Akýkoľvek iný typ karty s menom rasy ako súčasťou jej typu karty sú vyhradené danej rase; tj. len hráč kontrolujúci túto rasu môže zahrať takého karty.

Akcia: Povýšenie postavy do Vnútorného kruhu

Akákoľvek postava vo Vnútornom kruhu môže rotovať, aby povýšila pripravenú podpornú postavu do Vnútorného kruhu. To sa udeje presunutím karty cieľovej postavy z riadku podporných kariet do riadku napravo od veľvyslanca (riadok Vnútorného kruhu). Pre úspešné povýšenie podpornej postavy musí frakcia použiť vplyv rovný cene vplyvu podpornej postavy (opäť platí, že ak je postava lojálna inej rase, treba dvojnásobok) plus jeden ďalší bod vplyvu za každú postavu, ktorá je už členom Vnútorného kruhu vašej frakcie. Napr. ak má vaša frakcia veľvyslanca a jedného ďalšieho člena vo Vnútornom kruhu, potom na povýšenie postavy s cenou vplyvu tri bude treba použiť celkom 5 bodov. Všimnite si, že zľava na cenu sponzorovania sa neuplatňuje pri povyšovaní postavy, pokiaľ nie je špecificky uvedené inak.

Akcia: Rotovanie na Budovanie vplyvu

Každá frakcia s Hodnotením vplyvu 9 a menej, môže zvýšiť svoje Hodnotenie vplyvu o 1 bod rotovaním člena svojho Vnútorného kruhu a použitím 3 bodoch vplyvu. Nový žetón vplyvu je ihneď pridaný k vplyvu nad kartou veľvyslanca. Frakcie s hodnotením vplyvu 10 alebo väčším nemôžu túto akciu použiť. (Hoci ide o jednorazovú udalosť, je to chránená akcia, nie "získanie" vplyvu.

Akcia: Použitie účinku vyžadujúceho rotovanie karty

Mnoho kariet môže ponúknuť špeciálny účinok, ak rotujú. Na aktiváciu týchto účinkov by ste mali rotovať karty, ktoré máte v hre. Napr. "Vir Cotto" môže rotovaním zvýšiť Londove schopnosti. Môžete teda vykonať akciu na zvýšenie Londových schopností rotáciou Vira.

Akcia: Velenie flotile

Postava so schopnosťou Vodcovstvo môže rotovaním pridať túto svoju schopnosť k schopnosti Armáda jednej z flotíl vašej frakcie. Schopnosť flotily Armáda je zvýšená o schopnosť postavy Vodcovstvo tak dlho, kým postava velí flotile. Každej flotile môže veliť naraz len jedna postava. Pre udržanie poriadku na hracom poli, si možno budete chcieť spojiť flotilu s postavou, ktorá jej velí (keďže flotily sa nemôžu stať postavami vnútorného kruhu, nemal by vzniknúť zmätok z toho, ktoré karty sú vo vnútornom kruhu).

Akcia: Podporenie alebo odporovanie konfliktu

Postavy a flotily (a v niektorých prípadoch miesta) môžu rotovať, aby podporili alebo odporovali konfliktu, ktorý bol vyvolaný. Postavy nemôžu normálne použiť Armádu, aby konflikt podporili alebo mu odporovali. Len karty s nenulovou schopnosťou príslušného typu môžu rotovať na podporenie či odporovanie konfliktu. Napr. postava so schopnosťami Diplomacia 2, Intrigy 3 a neuvedenou Psi (Psi 0) nemôže podporiť alebo odporovať v Psi konflikte. Ale môže podporovať alebo odporovať v diplomatickom alebo intrigánskom konflikte. Celková podpora alebo odpor pre každý konflikt je rovná celkovej patričnej schopnosti (možno upravená o iné karty v hre) z kariet rotujúcich buď na podporu alebo odporovanie týmto konfliktom.
Postava, flotila alebo miesto, ktoré podporujú alebo odporujú konfliktu sa stávajú Účastníkmi v konflikte. Takáto postava musí určiť schopnosť, ktorú v konflikte používa (ak je tu nejaká pochybnosť).

Akcia: Napadnutie účastníka konfliktu

Karty môžu rotovať, aby zaútočili na inú kartu, ktorá predtým rotovala pre podporu, odporovanie alebo útok v súčasnom konflikte (ale nie na postavu, ktorá sa účastnila velením účastníckej flotily). Nejde nutne o priamy fyzický útok na cieľ. "Útok" často vyjadruje rafinované alebo nenásilné opatrenia navrhnuté na oslabenie efektívnosti cieľa. Príkladmi nefyzických útokov sú tajné operácie a diplomatické očierňovanie. Ale keď flotila zaútočí na inú flotilu, konfrontácia je hlavne fyzická - v tomto boji budú pravdepodobne stratené životy a lode!
Keď je vyhlásený útok, útočiaca karta sa stáva (a musí byť spôsobilá stať sa) účastníkom konfliktu. Napr. ak je konflikt vyhradený minbarijským postavám, žiaden Narn nemôže zaútočiť na ľubovoľného účastníka konfliktu. Útočiaca karta musí útočiť s rovnakou schopnosťou, akú cieľ použil v súčasnom konflikte (napr. na útok na cieľ, ktorý použil Intrigu, musí byť tiež použitá Intriga). Karty nemôžu útočiť, ak schopnosť, ktorá bude v útoku použitá, je nulová. Na neutralizované karty (viď "Účinky poškodenia" nižšie) nemožno útočiť. Nemôžete zaútočiť na kartu vo vlastnej frakcii.

Vyriešenie útokov:

Obe karty (útočník aj cieľ) si navzájom spôsobujú poškodenie rovné ich súčasnému hodnoteniu schopnosti. Akákoľvek karta so znakom Zápasu (Strife) pridáva ďalšie dva body za každý znak k celkovému poškodeniu, ktoré spôsobí počas útoku. Každý bod poškodenia spôsobený karte by mal byť vyznačený umiestnením žetónu poškodenia na vrch ovplyvnenej karty.

Účinky poškodenia:

Za každý bod poškodenia cieľa sa jeho schopnosti okamžite znižujú o jeden bod. Žiadna schopnosť nemôže byť znížená pod nulu. Ak karta obdrží menej celkového poškodenia než je jej najvyššia schopnosť, potom zostáva nezneutralizovaná. Môže normálne použiť svoje účinky a svoje schopnosti upravené poškodením.
Ak karta obdrží poškodenie rovné alebo vyššie než je jej najvyššia schopnosť, potom je karta neutralizovaná. Karta musí mať aspoň jeden bod poškodenia, aby sa stala neutralizovanou. Neutralizované karty sa prevrátia a počet žetónov poškodenia rovný množstvu potrebnému na neutralizovanie karty je odstránený z hry. Pre každý bod poškodenia nad číslo potrebné na neutralizovanie karty je umiestnený na zadnú stranu karty žetón. Tieto žetóny sa označujú ako žetóny Kritického poškodenia (Severe damage).
Len raz sa normálne poškodenie mení na kritické poškodenie a to pri neutralizácii karty. Ďalšie normálne poškodenie, ktoré je nejako spôsobené už zneutralizovanej karte, nemá dodatočný účinok.
Všimnite si, že karta so schopnosťami, ktoré sú vylepšené inými kartami v hre, sa môže stať neutralizovanou alebo kriticky poškodenou kedykoľvek keď tieto bonusy vypršia. Tiež si všimnite, že karty, ktoré udržiavaním akcie z predchádzajúceho ťahu, poskytujú trvalý bonus, tj. ich bonus medzi ťahmi nevyprší.
Vždy keď je zneutralizovaná flotila, každá postava, ktorá rotáciou pridávala tejto flotile svoju schopnosť Vodcovstvo, je tiež automaticky neutralizovaná (pretočená). Ale postavy neutralizované týmto spôsobom neobdržia žiadne kritické poškodenie ako výsledok poškodenia aplikovaného na flotilu, ktorú upravovali.
Každá karta, ktorá je v ťahu neutralizovaná nesmie v tom ťahu vykonať žiadne iné akcie, dokonca aj keď je nejako opravená alebo pripravená počas ťahu. Ak na konci ťahu budú podporné karty stále neutralizované, budú odhodené.
Neutralizovaná karta nie je považovaná na pripravenú pre karty vyžadujúce pripravený cieľ, pokiaľ karta špecificky neuvádza niečo iné. Ak má karta pretrvávajúci účinok na hru alebo poskytuje Znaky, účinok nie je neutralizáciou prerušený a znaky sú stále platné.

Akcia: Zahratie Udalosti alebo Dôsledku

Zahratie karty Udalosti alebo Dôsledku vyžaduje akciu. Niektoré karty udalosti sú zahraté spolu s ďalšou akciou ako je uvedené na karte. Karta dôsledku je zahratá lícom nadol pod ďalšiu kartu, ktorú ovládate (pokiaľ samozrejme nie je uvedené inak).

Akcia: Odhodenie, výmena, odhalenie alebo sponzorovanie agendy

Každá frakcia môže mať naraz v hre len jednu agendu. Odstránenie agendy z hry je považované za akciu. Prinesenie novej agendy do hry vyžaduje rotáciu postavy Vnútorného kruhu a je tiež považované za akciu. Táto akcia môže byť prinesená do hry lícom nadol ako skrytá agenda. Svoju skrytú agendu môžete odhaliť ako akciu; ak túto agendu v tom čase nemôžete sponzorovať, je namiesto toho odhodená. Svoju agendu môžete vymeniť, odstránením starej agendy z hry a jej nahradením novou agendou z ruky, ktorú môžete sponzorovať. Nemôžete odhodiť Hlavnú agendu, len ju nahradiť inou Hlavnou agendou. Nemôžete nahradiť agendu skrytou agendou.

Akcia: Uzdravenie postavy

Postavy, ktoré sú lícom nahor a pripravené, môžu rotovať, aby odstránili všetko poškodenie danej postavy.
Karty Vnútorného kruhu, ktoré sú neutralizované, môžu rotovať, aby odstránili jeden žetón kritického poškodenia, alebo aby sa pretočili lícom nahor, ak na karte nezostali žiadne žetóny kritického poškodenia (odstránením všetkých zostávajúcich žetónov normálneho poškodenia, ktoré boli možno nejako aplikované). Žiadne iné neutralizované karty nemôžu normálne rotovať, aby sa uzdravili. Ak všetky hráčove postavy Vnútorného kruhu v jednom ťahu rotujú, aby liečili, potom je hráčov veľvyslanec na konci kola akcie plne uzdravený (umiestnený lícom nahor bez žetónov poškodenia alebo kritického poškodenia). V tomto prípade môže hráč rotovať nepoškodené (nezranené) postavy, aby poskytli svojmu veľvyslancovi pomoc.

Akcia: Oprava flotily alebo miesta

Nezneutralizovaná flotila alebo miesto, ktoré sú poškodené, môžu opraviť určité množstvo poškodenia. Na opravu flotily alebo miesta rotujte kartu a použite jeden bod vplyvu na odstránenie jedného žetónu poškodenia. Akcia opravy neodneutralizuje flotilu alebo miesto ani neodstráni kritické poškodenie.

Akcia: Ponúknutie vplyvu žoldnierovi

Niektoré karty v hre môžu byť použité každé kolo hráčom len hráčom, ktorý použil najviac vplyvu na ich ovládnutie. Také karty sa nazývajú "Žoldnieri" (Mercenaries). Frakcia môže, ako akciu, použiť vplyv ako "ponuku" na ovládnutie žoldnierskej karty v súčasnom ťahu alebo zvýšiť množstvo z predchádzajúcej ponuky. Žoldnieri konajú po tom, čo všetci hráči vynechajú ťah, ale skôr než začne ťah Dôsledkov. Ich akcia je zadaná frakciou, ktorá použila najviac vplyvu počas ťahu (ponuky sa sčítavajú) na ich ovládnutie.

Akcia: Vynechanie

Hráč môže kedykoľvek vynechať svoju akciu. Ďalšiu akciu môže vykonať neskôr v kole, pokiaľ nevynechali za sebou všetci hráči, čím ukončili kolo akcie.

Zdroj: B5 CCG pravidlá 1.3b

↑ Hore