Zberateľská kartová hra - Detaily karty

Karta sledovania stavu

K štartovnému balíčku Veľkej vojny (Great War Starting Deck) je priložený Sledovač stavu (Status Tracker) ("Sledovacia listina politiky" - Politics Tracker Sheet). Strana nehrateľných síl sa používa na sledovanie relatívneho hodnotenia Vplyvu stanice Babylon 5 ako aj starších rás Tieňov a Vorlonov. Druhá strana listiny má okienka pre sledovanie vzťahov vašej rasy k ostatným ako aj stupeň nespokojnosti danej rasy. Niektorí hráči radšej vlastné, upravené sledovače stavu.

Karty postavy

Karty postavy znázorňujú výnimočných jedincov predurčených zohrať významnú úlohu v galaktických udalostiach. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky karty postáv sú Obmedzené (Limited), tj. len jediná kópia karty sa môže v danom okamihu nachádzať v hre (žiadny hráč nemôže zahrať kópiu rovnakej karty, kým už je v hre iná kópia). Karty postáv môžu byť buď Lojálne jednej rase, alebo môžu byť Neutrálne. Lojálne postavy majú svoju rasu uvedenú ako súčasť typu karty a sú cenovo najefektívnejšie pre uvedenie do hry hráčom, ktorý ovláda danú rasu. Neutrálne postavy sú cenovo efektívne pre sponzorovanie všetkými hráčmi bez ohľadu na rasu, ktorú ovládajú. "Neutrálna" nie je rasa a neutrálne postavy nie sú lojálne k žiadnej rase. Všimnite si, že "Nezávislý" JE meno rasy, ktoré sa vzťahuje k mnohým rasám kolektívne zoskupeným ako členovia Ligy nezávislých svetov.

Privedenie postavy do hry

Všetky postavy neveľvyslancov sú zo začiatku privedené do hry ako Podporné postavy, ale väčšina môže byť v priebehu hry Povýšená (Promoted) na úroveň Vnútorného kruhu. Novú podporujúcu postavu privediete do hry jej Sponzorovaním. Sponzorovanie novej podpornej postavy alebo povýšenie podpornej postavy do Vnútorného kruhu vyžaduje rotáciu existujúceho člena vášho Vnútorného kruhu. Sponzorovanie lojálnych alebo neutrálnych postáv vyžaduje použitie uvedeného počtu bodov vplyvu na ich karte. Povýšenie akejkoľvek podpornej postavy do Vnútorného kruhu vašej frakcie vyžaduje použitie rovnakého počtu bodov vplyvu potrebných na ich sponzorovanie plus jeden bod vplyvu za každú postavu, ktorá je už súčasťou vášho Vnútorného kruhu (všimnite si však, že bonus na sponzorovanie postáv neznižuje vašu cenu na ich povýšenie, pokiaľ karta poskytujúca bonus špecificky neuvádza, že sa týka povyšovania rovnako ako sponzorovania).

Váš počiatočný veľvyslanec

Keďže váš veľvyslanec je vodcom vašej frakcie, je vždy považovaný za člena Vnútorného kruhu vašej frakcie. Karta veľvyslanca tiež nemôže byť nikdy odhodená, dobrovoľne ani inak. Takisto nemôže byť váš veľvyslanec Degradovaný (Demoted) z Vnútorného kruhu vašej frakcie na úroveň vašich Podporných kariet. Hoci nemôže byť veľvyslanec degradovaný alebo odhodený, môže byť nahradený inou kartou (ktorá sa potom stáva vašim veľvyslancom). Karty s textom efektu, ktorý výslovne umožňuje "výmenu" karty veľvyslanca sú jediné dovolené prostriedky ako počas hry vyradiť kartu veľvyslanca ako postavy Vnútorného kruhu. Všimnite si, že každá karta určená ako Počiatočný veľvyslanec nemôže byť sponzorovaná žiadnym hráčom.

Asistent vášho veľvyslanca

Každý veľvyslancov asistent má schopnosť zlepšiť jednu veľvyslancovu schopnosť. Kým asistent rotuje, môže pridať veľvyslancovi +1 Diplomacii, Intrigám a Vodcovstvo alebo veľvyslancovi umožniť neskôr v tom istom ťahu použiť o jeden bod vplyvu menej než zvyčajne pri sponzorovaní karty. Môžete to robiť dokonca aj keď je váš asistent v inej hráčskej frakcii, ale váš asistent musí byť samozrejme pripravený a nezneutralizovaný. Okrem toho má každý asistent vlastné schopnosti a môže užitočne konať nezávisle. (Poznámka: veľvyslancov asistent je priradený k určitému veľvyslancovi; takže Vir Cotto nemôže byť rotovaný, aby poskytol bonus G'Karovi.) Schopnostný bonus poskytnutý veľvyslancovým asistentom môže byť trvalý.

Karty skupiny

Skupiny zvyčajne predstavujú veľký počet vedľajších postáv alebo organizáciu. Ak nie je uvedené inak, sú skupiny obmedzené. Normálne nemajú schopnosti; väčšina skupín má skôr vplyv na hru podľa textu uvedeného na karte. Skupiny sú Podporné karty a nemôžu byť povýšené do Vnútorného kruhu. Ak je meno rasy časťou Typu karty skupiny, potom je karta vyhradená len danej rase. Len hráč ovládajúci rasu uvedenú ako časť Typu karty môže zahrať obmedzenú kartu do hry.

Karty flotily

Flotily predstavujú hlavný vojenský potenciál každej frakcie. Flotily sú obmedzené, pokiaľ nie je uvedené inak, ale len v rámci rovnakej rasy. To znamená, že dve rasy môžu mať v hre "Flotilu domovského sveta" (Homeworld Fleet), ale nemôžu v hre byť 2 kópie narnskej "Flotily domovského sveta". Flotily sú Podporné karty a nemôžu byť povýšené do Vnútorného kruhu frakcie. Vaša frakcia začína hru bez flotíl pod jej priamou kontrolou. Rovnako ako pri skupinách platí, že ak je súčasťou typu karty meno rasy, sú flotily vyhradené konkrétnej rase.

Karty miesta

Miesto je všeobecný termín používaný na popísanie širokých možností nastavenia v hre. Kontrola miesta poskytuje frakcii jedinečné výhody. Ale sú tiež citlivé na vojnové konflikty. Pokiaľ nie je uvedené inak, sú miesta obmedzené a Podporné karty, ktoré nemôžu byť povýšené do Vnútorného kruhu. Väčšina miest má hodnotenie vojenskej schopnosti. Ale túto schopnosť môžu použiť len na bránenie sa konfliktom zameriavajúcim miesto. Rovnako ako pri skupinách platí, že ak je súčasťou typu karty meno rasy, sú miesta vyhradené konkrétnej rase.

Karty vylepšenia

Vylepšenia sú karty, ktoré menia a spravidla vylepšujú základné schopnosti alebo účinky iných kariet. Niektoré vylepšenia môžu byť zahraté na úpravu celej frakcie alebo dokonca celej hry a nie len jednotlivej karty. Vylepšenia môžu byť zahraté počas kola Akcie a vyžadujú rotovanie sponzorujúcej postavy z Vnútorného kruhu frakcie, aby mohli byť vložené do hry.
Ak je na karte uvedený typ vylepšenia, naznačuje to aké typy cieľov sú pre kartu platné. Vylepšenia môžu byť vyhradené pre postavu, flotilu, miesto, frakciu alebo môžu byť globálne, ovplyvňujúce všetkých hráčov v hre.
Vyhradené vylepšenia s uvedením konkrétnej rasy ako súčasťou typu karty môžu byť do hry vložené len použitím sponzorujúcej postavy uvedenej rasy a musia vylepšovať cieľ danej rasy. Napríklad Vylepšenie narnskej postavy môže byť sponzorované len narnskou postavou a zamerať narnskú postavu; Vylepšenie narnskej frakcie môže byť využité len frakciou narnského hráča; nesmie byť využité žiadnou frakciou inej rasy.
Karty vylepšenia zostávajú v hre tak dlho, kým sa v hre nachádza herný objekt, ktorý upravujú. Sú odhodené vtedy, keď je odhodená karta, ktorú upravujú. Napríklad: ak bola Na'Toth daná "Kniha G'Quana" (Book of G'Quan), ale neskôr bola odhodená, kniha bude odhodená v rovnakom čase.
Vylepšenia miesta, ktoré je dobité, sú odhodené.
Karty miesta nie sú obmedzené, pokiaľ to nie je uvedené na karte. Každá karta môže mať viac než jedno vylepšenie, ale žiadne dve kópie karty rovnakého vylepšenia nesmú zamerať rovnakú kartu (alebo iný herný objekt) v ten istý čas. To platí aj pre samotnú hru, takže v hre môže byť naraz len jedno "globálne vylepšenie". (globálne vylepšenie, alebo vylepšenie Babylonu 5, je vylepšenie, ktoré ovplyvňuje celú hru.)

Karty agendy

Agendy sú celkové ciele frakcie. Zahratím karty agendy často získate ďalšie spôsoby, ako zvýšiť svoje hodnotenie Vplyvu a/alebo Sily. Agendy tiež môžu poskytnúť vašej frakcii špeciálne možnosti alebo schopnosti. Agendy s menom rasy uvedenom ako súčasť typu karty sú vyhradené frakcii danej rasy.
V hre môžete mať naraz len jednu agendu. Ale postava vo Vnútornom kruhu môže rotovať, aby vymenil súčasnú agendu frakcie alebo sponzorovať novú, ak frakcia momentálne nemá v hre žiadnu agendu. Agendy môžu byť vložené do hry lícom nadol. Takéto agendy sú nazývané Skryté agendy a kým nie sú odhalené, nemajú na hru žiadny účinok. Frakcia môže odhaliť svoju Skrytú agendu ako akciu; vtedy okamžite nadobúda účinnosť. Niektoré karty agendy umožňujú frakcii vyvolať konflikt. Táto schopnosť však nezvyšuje počet konfliktov, ktoré môže frakcia vyvolať v jednom ťahu (normálne jeden).
Niektoré agendy majú ako súčasť typu karty uvedené Hlavná agenda. Hlavné agendy nemôžu byť odhodené. Avšak môžu byť nahradené inými hlavnými agendami alebo akoukoľvek kartou, ktorá špecificky umožňuje jej výmenu. Ak máte v hre hlavnú agendu, nemôžete dosiahnuť štandardné víťazstvo.

Karty udalosti

Karty udalosti sa hrajú v Kole akcie kvôli účinku napísanom na karte. Zahranie udalosti je akcia. Jej efekt je okamžitý po zahraní karty. Pokiaľ karta špecificky neuvádza inak, akýkoľvek efekt vytvorený udalosťou, ktorý upravuje schopnosti inej karty, trvá len do konca súčasného ťahu a potom pominie. Napríklad karta "Rozhodujúca taktika" (Decisive Tactics) pridáva +2 bonus schopnosti postavy Vodcovstvo, ale len po zvyšok ťahu.
Karty udalosti môžu byť použité na akýkoľvek vhodný cieľ, bez ohľadu na frakciu ovládajúcu cieľ. Takže zatiaľ čo karta, ktorá "pridáva +1 armáde narnskej postavy", musí byť zahratá na narnskú postavu, cieľová postava môže byť akýkoľvek Narn v hre.
Keď účinok udalosti skončí, je umiestnená na hromadu odhodených kariet.

Karty eventuality

Karta eventuality je nový typ karty predstavený v rozširujúcom balíčku Veľká vojna (Great War). Hráč môže zahrať ako akciu jednu kartu eventuality. Každá karta eventuality má zoznam svojich platných cieľov. Eventuality môžu mať ako súčasť svojho typu karty uvedenú rasu alebo typ karty; eventualita postavy môže byť použitá len na kartu postavy. Eventuality s typom rasy môžu byť použité len na ciele uvedenej rasy (nie nevyhnutne na karty frakcie uvedenej rasy). Eventuality môžu byť použité len na vaše karty, pokiaľ eventualita neuvádza inak.
Karta eventuality je zahratá lícom nadol pod platný cieľ. Len hráč, ktorý zahral eventualitu, ju môže počas hry preskúmať.
Každá eventualita má "spúšťač"; napríklad eventualita postavy môže byť spustená keď je postava napadnutá. Kedykoľvek je spúšťacia podmienka splnená, hráč eventuality ju môže odhaliť a použiť jej účinok. Odhalenie eventuality je dobrovoľné, nie povinné. To môže mať účinok na zmenu alebo zabránenie akcie, ktorá sa deje (čo je zvyčajne spúšťacia podmienka), poskytujúc trvalý alebo dočasný efekt, alebo nejaký iný. Prečítajte si inštrukcie na karte a vykonajte ich.
Keď boli inštrukcie na karte eventuality vykonané (a jej trvalý efekt, ak je nejaký, vypršal), je karta umiestnená na hromadu odhodených kariet.
Napríklad: "Zlomyseľný úder" (Vicious Blow) je Eventualita postavy, ktorá píše "Odhaľte, keď postava neutralizovala svoj cieľ počas útoku. Napadnutá postava obdrží ďalšie 2 kritické body poškodenia." Keď zameraná postava zaútočí a neutralizuje protivníka, môžete sa rozhodnúť odhaliť eventualitu. Ak tak urobíte, vaša postava spôsobí cieľu viac kritického poškodenia než zvyčajne.
Ak nie sú splnené spúšťacie podmienky eventuality a karta, ktorú upravuje je odhodená, tak je odhodená aj eventualita.

Karty konfliktu

Konflikty predstavujú kľúčové dramatické boje v univerze Babylonu 5. Vyvolaním a vyhraním konfliktov sa frakcia snaží získať nejaké výhody a priblížiť sa k víťazstvu. Každá frakcia môže normálne vyvolať len jeden konflikt za ťah. Konflikty sa hrajú počas kola Konfliktu. Postavy a flotily môžu počas kola akcie rotovať, aby daný konflikt svojimi schopnosťami podporili alebo mu odporovali. Ak konflikt získa väčšiu podporu než odporu, potom frakcia, ktorá ho vyvolala, konflikt "vyhrala". Ak konflikt získa rovnaký počet alebo viac odporu než podpory, potom frakcia, ktorá ho vyvolala, konflikt "prehrala". Konflikty s menom rasy v type karty sú vyhradené na vyvolanie hráčom, ktorý danú rasu ovláda.
Existujú štyri hlavné typy konfliktov. Každý typ konfliktu je vyriešený (buď podporou alebo odporom) využitím zodpovedajúcich schopností:

Diplomatický konflikt
(Diplomatic conflict)
Vyriešený použitím schopnosti Diplomacia
Intrigánsky konflikt
(Intrigue conflict)
Vyriešený použitím schopnosti Intrigy
Vojenský konflikt
(Military conflict)
Vyriešený použitím schopnosti Armáda
Psi konflikt
(Psi conflict)
Vyriešený použitím schopnosti Psi

Počas kola akcie v každom ťahu môžu postavy rotovať, aby akýkoľvek zahratý konflikt buď "podporili" alebo mu "odporovali". Konečné účinky každého konfliktu sú vyriešené počas kola Dôsledky, v poradí iniciatívy. Spočíta sa celková podpora a odpor a každý konflikt je potom "vyhratý" alebo "prehratý". Každý bod schopnosti sa počíta ako jeden bod "podpory" alebo "odporu". Celková schopnosť použitá na podporu je porovnaná s celkovou schopnosťou použitou na odporovanie. Aby bol konflikt "úspešný" a pre frakciu, ktorá ho vyvolala aj "víťazný", musí podpora prevyšovať odpor.
Inak je konflikt "neúspešný" a strana, ktorá ho vyvolala, konflikt "prehrala".
Postavy nemajú schopnosť Armáda a tak sa mnoho z nich neúčastní konfliktu priamo.
Avšak jedna postava na flotilu môže rotáciou pridať svoju schopnosť Vodcovstvo k schopnosti Armáda akejkoľvek flotile náležiacej danej frakcii.
Keď bol výsledok konfliktu určený, nadobúda výsledok konfliktu uvedený na karte platnosť. Často je celková schopnosť použitá v konflikte dôležitým faktorom pri určovaní účinku konfliktu na hru. Aplikujú sa výsledky konfliktu a potom môžu byť zahrané karty Dôsledku. Potom, čo sú pre konflikt zahrané všetky karty dôsledku, rieši sa ďalší konflikt.
Niektoré konflikty uvádzajú, že "v tomto konflikte môže byť podporený akýkoľvek hráč". To umožňuje každej hráčskej frakcii zastupovať v konflikte vlastnú "stranu". V takých prípadoch môže každá frakcia použiť schopnosť len na podporenie nejakej strany alebo zaútočenie na ostatných účastníkov. Žiadna schopnosť nesmie byť použitá na odporovanie. Ale každá frakcia môže použiť schopnosť na podporu ľubovoľnej strany, ktorú si zvolí. Nevyžaduje sa, aby podporili svoju stranu a môžu dokonca podporiť rôzne strany každou postavou alebo flotilou zvlášť. Potom, čo je určená celková schopnosť pre všetky strany, určia sa v súlade s textom karty konfliktu výsledky. Ak hráč, ktorý vyvolal konflikt, má vyššiu celkovú schopnosť než ktorýkoľvek iný hráč, potom jeho frakcia konflikt "vyhrala" s úmyslom zahrať karty dôsledku, inak jeho frakcia konflikt "prehrala". Všimnite si, za účelom zahratia karty Dôsledku, ak konflikt vyžaduje "Hlasovanie" (Vote) - hlasujúce postavy nepodporujú ani neodporujú samotnému konfliktu a teda nie sú považované za jeho účastníkov.
Príklad: Karta konfliktu "Sérum nesmrteľnosti" (The Immortality Serum) umožňuje všetkým frakciám bojovať o ovládnutie tajomstva nesmrteľnosti. Akákoľvek frakcia s najvyššou celkovou schopnosťou podporujúca jej/jeho!!! stranu v konflikte získava vplyv. V tomto konflikte je každá frakcia považovaná za "stranu" a vytvára oddelenú celkovú schopnosť. Každý hráč môže rotovať postavy na podporou akejkoľvek frakcie. Ak hráč, ktorý konflikt vyvolal, vytvorí najvyšší celkový počet, potom konflikt "vyhral". Ak nie, konflikt "prehral". Bez ohľadu na výsledok konfliktu môže strana s najvyššou celkovou podporou ťažiť z účinku karty.

Karty dôsledku

Po vyriešení konfliktu môžu všetci hráči zahrať ľubovoľný počet platných kariet dôsledku. Karty dôsledku odrážajú zmeny a vývoj postavy vyplývajúce z ich volieb a skúseností. Používajú sa na vypovedanie príbehu postavy, ukazujúc ako bol ich život ovplyvnený následkami ich činov.
Väčšina kariet dôsledku sa správa ako vylepšenia, tj. upravujú kartu na ktorú boli použité. Rovnako ako vylepšenia sú odhodené, ak je odhodená karta, ktorú upravujú. Niektoré karty dôsledku spôsobujú okamžitý účinok, ako pridanie poškodenia postave alebo zmenenie úrovne napätia. Okamžité účinky nie sú zrušené, keď dôsledok, ktorý ich spôsobil, je odhodený. A takisto ako vylepšenia môže len jedna daná karta dôsledku upravovať daný cieľ v tom istom čase.
Každá karta dôsledku obsahuje Herné podmienky a môže byť zahraná, len keď sú tieto podmienky splnené. Ak sa ako súčasť typu karty objaví názov rasy, tak je dôsledok vyhradený na zahratie na ciele frakcie spomínanej rasy. Pokiaľ karta dôsledku nešpecifikuje Účastníka (Participant) ako súčasť Herných podmienok, môže zamerať len karty frakcie, ktorá vyvolala konflikt, na ktorý sa teraz reaguje. Herné podmienky pre karty dôsledku sú definované nasledovne:

  • ak hráč, ktorý vyvolal konflikt ho aj vyhral, potom možno zahrať karty dôsledku označené "výhra"
  • ak hráč, ktorý vyvolal konflikt ho prehral, potom možno zahrať karty dôsledku označené "prehra"

Typ Konfliktu

Ak Herné podmienky uvádzajú Typ konfliktu (vojenský, diplomatický, intrigánsky alebo Psi), potom môžu byť zahrané len karty dôsledku podľa rozlíšenia konfliktu príslušného typu.

Účastník

Ak je jednou z Herných podmienok Účastník, potom môžu príslušné karty dôsledku zamerať karty v hre akejkoľvek frakcie, ktorá počas konfliktu podporovala, odporovala alebo útočila.
Ak karta uvádza "Flotilu účastníka" (Participant Fleet), potom aby bola platným cieľom, musela flotila počas konfliktu podporovať, odporovať alebo útočiť. Ak karta uvádza "Postavu účastníka" (Participant Character), potom musela postava počas konfliktu podporovať, odporovať alebo útočiť; alebo viesť flotilu, ktorá sa konfliktu zúčastnila.
Nezabudnite: Ak karta neuvádza "Účastník" (Participant), môžu byť dôsledky zahraté len na frakciu, ktorá konflikt vyvolala.

Príklad dôsledku

John vyvolal konflikt a podporil ho dvoma flotilami. Dave podporil konflikt jednou flotilou. Paul odporoval konfliktu dvoma flotilami. Ran zaútočil na obe Daveove flotily a jednu Paulovu (použijúc dve rôzne flotily). John nakoniec konflikt vyhral.

Ktoré karty dôsledku môžu byť zahraté na ktoré postavy?

Vojenský dôsledok
(Military Aftermath)
John
Vojenský účastnícky dôsledok
(Military Participant Aftermath)
akákoľvek frakcia
Víťazný vojenský dôsledok
(Won Military Aftermath)
John
Víťazný vojenský účastnícky dôsledok
(Won Military Participant Aftermath)
akákoľvek frakcia
Prehra
(akákoľvek)
žiadna
Víťazný dôsledok
(Won Aftermath)
John
Víťazný účastnícky dôsledok
(Won Participant Aftermath)
akákoľvek frakcia

Ak je špecifický typ dôsledku "Víťazný vojenský účastník" (Won Military Participant), ale text účinku uvádza, že môže byť zahratý len na "účastniace sa postavy, ktoré viedli flotilu odporujúcu konfliktu"; môže byť zahratá na akúkoľvek postavu, ktorá viedla jednu z Paulových flotíl (len). Ak uvádza "Akýkoľvek účastník" (Any Participant), ale píše, že môže byť zahratá len na "účastniace sa flotily, ktoré útočili", potom jedinými platnými cieľmi sú Ranove flotily.

Zdroj: B5 CCG pravidlá 1.3b

↑ Hore