Priemyselná kapacita

Úvodný obrázok

Priemyselná kapacita rás Babylonu 5 je veľmi vysoká, ale bolo zreteľne preukázané, že Pozemská aliancia a Narnský režim, dve rasy bez gravitačnej a teleportačnej technológie, boli schopné vybudovať obrovské flotily v priebehu storočia. V tomto dokumente sa pozrieme na priemyselnú silu rás Babylonu 5, hlavne Pozemskej aliancie, aby sme lepšie pochopili rozsah a cenu spojené s vesmírom cestujúcimi ríšami univerza Babylon.

Pozemská aliancia bola založená v roku 2075* a medzi jej založením a rokom 2150 bola Zem úspešná pri založení kolónií na Mesiaci, Marse, poli asteroidov v SOL a na mesiacoch Jupiteru Ganymede a Európa.*

V roku 2156 uskutočnila Centaurská republika oficiálny kontakt s Pozemskou alianciou a vďaka tomuto stretnutiu preskočila Zem 200 rokov technologického vývoja.* Medzi rokmi 2156 a 2245 sa Pozemská aliancia prejavila ako galaktická superveľmoc s flotilou takmer 50 000 plavidiel.*

V ktorom okamžiku začala Zem s oficiálnymi registračnými číslami, ktoré možno vidieť na lodiach Pozemských síl, nie je jasné. Pozemská aliancia sa ale nestala pravou politickou organizáciou až do roku 2122* a vojenská zložka Pozemskej aliancie - Pozemské sily - nebola vytvorená až do doby medzi rokmi 2122 a 2145. Okrem toho, Pozemské sily boli pôvodne len bezpečnostnou policajnou silou aliancie a nie pravou vojenskou organizáciou.

Podľa knihy "Earthforce Source Book" (ďalej len EFSB) nebola flotila Pozemskej aliancie vytvorená až do doby, kedy Pozemská aliancia kúpila skokovú technológiu od Centaurov a dovtedy bolo v jej službe len niekoľko vesmírnych lodí, ako je uvedené v EFSB:

Keď boli Pozemské sily založené ako mierové jednotky, väčšina jej členov bola rozmiestnená v krajinách alebo na kolóniách na obmedzovanie teroristických útokov na zemi. EFSB, strana 6

Údaje v EFSB tiež uvádzajú, že Pozemským silám trvalo asi dvadsať rokov, než vytvorili nejaký druh použiteľnej vesmírnej flotily po uskutočnení prvého kontaktu s Centaurmi v roku 2156. S limitovanými plavidlami a takmer bez stíhačov, prehrali Pozemské sily svoju prvú bitku s mimozemskými silami v apríli roku 2169**, kedy susedná rasa známa ako Koulani zaútočila na základňu Pozemskej aliancie v Signete.

Jeden rok po porážke v Signete zaútočila ďalšia rasa Ch'lonas na Leonis IV, ale jej útok bol odrazený jedným z nových pozemských plavidiel, EAS Avenger. Text v EFSB jasne uvádza, že najvyššou prioritou Pozemskej aliancie v týchto skorých dňoch flotily neboli bojové lode, ale skôr stíhači, a to hlavne po predstavení Starfury v roku 2170, kedy sa flotila začala formovať:

S pribudnutím Starfury k jej silám začala flotila Pozemskej aliancie prudko rásť. EFSB, strana 7

Vzhľadom na tieto fakty je najpravdepodobnejšie, že sa registračné čísla na trupoch bojových lodí Pozemských síl začali používať hlavne po roku 2170 a my použijeme tento rok, aby sme vypočítali priemerný rast flotily Pozemskej aliancie. Na vytvorenie hrubej predstavy a výpočtu priemyselnej kapacity Pozemskej aliancie použijeme priemernú produkciu flotily medzi rokmi 2170 a 2245 - obdobie 75 rokov.

Údaje z EFSB ako aj komentár JMS a B5 literatúra naznačujú, že medzi rokmi 2200 a 2230 skonštruovala Pozemská aliancia flotilu rovnajúcu sa Centaurskej republike; v tom čase sa Pozemská aliancia skladala zo 14 kolónií a siedmych základní. V roku 2231 bola sila flotily Pozemskej aliancie otestovaná, keď sa Pozemská aliancia pridala k Lige nezávislých svetov v ich vojne proti Dilgarskému impériu.

Keďže hlavnou bojovou loďou tej doby bol ťažký krížnik triedy Hyperion, niektorí veria, že bol pomenovaný po prvej lodi svojej triedy, EAS Hyperion s registračným číslom 21,494-IAK. Význam písmen v registračnom čísle nie je známy, niektorí poukazujú, že označujú doky, kde bola loď postavená. Ale čísla jasne hovoria, že medzi rokmi 2170 a 2230 postavila Pozemská aliancia najmenej 22 000 lodí. To môže prinajmenšom naznačovať, že Pozemské sily boli schopné postaviť priemerne 365 lodí každý rok.

Do Pozemsko-Minbarijskej vojny bola stavba lodí triedy Hyperion stále vysoká, ako je vidieť pri debute Promethea, ktorý mal registračné číslo 38,567-HHD. To naznačuje, že sa medzi rokmi 2231 a 2245 Pozemská flotila rozrástla približne o 17 000 plavidiel alebo 1200 lodí ročne. Avšak to je nepravdepodobné, pravdepodobnejšie je, že Zem mala 30 000 bojových lodí už v roku 2230, čo by mohlo naznačovať, že priemerná konštrukčná doba mohla byť viac než 400 bojových lodí ročne, čo by viac zodpovedalo priemernému rastu 8 000 lodí v rozpätí rokov 2230 a 2245.

Počas poslednej bitky Pozemsko-Minbarijskej vojny flotila 2 000 lodí držala líniu proti postupu Minbariov. Väčšina týchto síl bola zložená zo stíhačov, malých lodí a niekoľkých bojových lodí. Medzi týmito loďami bol aj ťažký krížnik triedy Hyperion s registračným číslom začínajúcim na 48, t.j. série 48 000. To poukazuje na to, že rast flotily medzi rokmi 2245 a 2248 bol zhruba 1 000 plavidiel alebo 3 000 lodí za rok so všetkými zdrojmi Pozemskej aliancie určenými na vojenské úsilie. Ak sa tomu dá veriť, tak si môžeme ľahko predstaviť, že Zem mala masívnu priemyselnú základňu a vydržiavala si 50 000 lodí potvrdených v novelizácii filmu "Na počiatku".

Nanešťastie myšlienka, že by Pozemská aliancia mohla postaviť 10 000 lodí v priebehu troch rokov je príliš prehnaná než aby ju niekto prijal, jedine že by väčšina týchto lodí boli malé hliadkové lode alebo gunshipy. To je samozrejme možné, ale je pravdepodobnejšie, že vyššie uvedené príklady k odhadu rastu počtu lodí (registračné čísla na Hyperione a Prometheovi) sú chybné a že nebudeme presne vedieť, koľko lodí bolo v službách Pozemskej aliancie v predchádzajúcich obdobiach.

Napriek problémom s obmedzením rastu Pozemskej flotily, približný počet vyrobených lodí medzi rokmi 2170 a 2248 sa zdá byť nie menší než 48 000 bojových lodí, čo poukazuje na priemyselné kapacity schopné podporiť výrobu približne 640 lodí ročne.

Avšak nie celá Pozemská flotila sa skladá z masívnych lodí typu Omega, Nova alebo Hyperion. V skutočnosti väčšina flotily Pozemských síl sa najskôr skladá z podporných lodí a stredných/malých bojových lodí. Použijúc Námorníctvo Spojených štátov ako základ pre porovnanie, môžeme odhadnúť veľkosť flotily Pozemských síl a podiel lodí daného typu.

K aprílu 2000 malo Námorníctvo Spojených štátov flotilu 315 bojových lodí a 4 108 lietadiel. Z bojových lodí je 20% kvalifikovaných ako veľké bojové lode s podobnou úlohou ako Omega, Nova a Hyperion. 30% zjavne patrí medzi lode strednej veľkosti, ktorá zahŕňa krížniky a fregaty Pozemských síl. Takmer 17% flotily Pozemských síl zahŕňa malé lode ako korvety, gunshipy a hraničné hliadkové lode, zatiaľ čo dodatočných 33% pozostáva z podporných lodí. Všimnite si dané približné hodnoty, mnoho lodí v Námorníctve Spojených štátov neplní úlohy, ktorý by presne jedna k jednej pri porovnávaní s loďami z Babylonu 5. Avšak dáva nám to hrubé približné hodnoty, ktoré môžeme použiť na analýzu flotily Pozemskej aliancie.

Najskôr musíme určiť veľkosť flotily. Z celkových 50 000 lodí postavených počas prvých 78 rokov Pozemskej aliancie môže byť 10 000 kvalifikovaných ako ťažké bojové lode ako Nova alebo Hyperion. 15 000 lodí bude patriť do strednej veľkosti. 16 500 lodí z celkovej veľkosti flotily Pozemskej aliancie sa skladá z malých lodí ako korvety a gunshipy a dodatočných 8 500 bude patriť medzi podporné lode. Okrem toho môžu mať Pozemské sily vyrobených 650 000 lietadiel vrátane stíhačiek a raketoplánov.

Ak stavba flotily odzrkadľuje veľkosť a rozdelenie flotily, z lodí postavených Pozemskou alianciou každý rok je 20% klasifikovaných ako veľké bojové lode. Teda pokiaľ bude postavených približne 615 lodí ročne, 123 z nich budú lode o veľkosti od 1 200 do 2 000 metrov.

6 veľkých lodí 20% 9 stredných lodí 30% 10 malých lodí 33.3% 5 podporných lodí 16.6%

Taktiež je zaujímavé spomenúť číselný rozdiel stíhačov Vojenského námorníctva Spojených štátov k bojovým lodiam. V druhej sérii, epizóde "Príchod noci", môžeme jasne vidieť registračné číslo Starfury Warrena Keffera v zachránenom zázname z jeho zbraňovej kamery odvysielanom ISN.

Číslo Kefferovej Starfury bolo 4308911. Ak budeme predpokladať, že v histórii Pozemských síl bolo 70% všetkých stíhačiek zničených alebo vyradených, potom môžu mať Pozemské sily celkom 61 555 stíhačiek. Ak upravíme pomer pozemských stíhačov k stíhačom Námorníctva Spojených štátov v pomere k bojových lodiam, potom Pozemské sily môžu mať flotilu zhruba 4 720 bojových lodí. Samozrejme štatistiky Námorníctva Spojených štátov predstavujú lode v aktívnej službe, nie veľkosť celej flotily Námorníctva Spojených štátov.

Okienko z komiksu
Okienko z komiksu
Najväčšou bojovou scénou v Babylone 5 bola bitka vedená medzi Tieňmi a Vorlonmi v epizóde "Uprostred boja". V komikse "In Valen's Name" napísanom JMS môžeme celkom jasne na úvodnej strane čítať, že Vorloni a Tiene prišli na scénu so svojimi planetárnymi vyhladzovačmi každý s podporou viac ako 10 000 bojových lodí. Ivanová poznamenala, že Armáda svetla má v oblasti 8 000 bojových lodí. Keďže je nepravdepodobné, že by Ivanová zahrnula do veľkosti flotily aj stíhačov, Liga svetov, Biele hviezdy, časť minbarijskej flotily a jeden narnský ťažký krížnik tvorili 8 000 lodí na scéne počas bitky.

Malo by sa tiež poznamenať, že v poznámke Ivanová hovorila o tej časti bitky, kedy Oblak Tieňov obklopil celú flotilu Vorlonov a Armády svetla. Teda predložené číslo 28 000 môžu byť tie lode, ktoré prežili bitku až do tohto okamžiku, čo naznačuje, že veľkosť flotily bola na začiatku bitky oveľa väčšia.

*(Dátum založenia uvedený v RPG knihe "The Babylon Project". Dáta z knihy "B5 Security Manual" a oficiálnej podpornej časovej línie to potvrdzujú).
*(Prieskum ako je uvedený vo všetkých dostupných zdrojoch B5, vrátane originálnej "B5 Writer's Bible").
*(JMS to uviedol niekoľkokrát v správach a tiež vydané v románoch B5, "B5 Security Manual" a knihách RPG).
*(Údaj inšpirovaný pozemskými registračnými číslami na trupoch a komentármi nájdenými v románoch B5 a súvisiacich tlačových médiách).
*(Zdroj: EFSB)
**(Zdroj: EFSB)

↑ Hore