Zbraňové dáta

Funkčnosť, porovnanie a efektivita zbraní

Tu sa dozvieme, ako fungujú zbrane rôznych rás, ich efektívnosť v boji a porovnanie oproti iným zbraniam. Rozdelenie:
- Projektilové zbrane
- Pulzné zbrane
- Lúčové zbrane

Projektilové zbrane:
Projektilové zbrane sú všeobecne zbrane, ktorých strela nie je založená výlučne na energetickom základe, teda jedná sa tu o projektil z pevnej hmoty (kovy, plasty, prípadne iné zlúčeniny či biohmota). Všeobecne sú však tieto typy zbraní považované za zastarané. Sú však výhodné pre menej vyspelé rasy, pretože nie sú závislé na vysokých dodávkach energie a zaručujú pomerne slušnú bojovú silu. Ich hlavnou výhodou je ich kinetická energia, ktorá im oproti energetickým pulzným zbraniam pomáha lepšie zdolávať či prekonávať elektromagnetické a gravimetrické obranné bariéry.

Rotačný guľomet Gatling:
- Guľomet Gatling funguje na princípe urýchľovania projektilov z rotačnej hlavne. Projektil je vlastne rotujúci kus kovu, ktorý pri náraze poškodzuje cieľ iba svojou kinetickou energiou. Aj keď sa možno tento typ zbrane zdá zastaraný, jeho účinnosť prevyšuje aj niektoré pulzné zbrane. Projektil je z hlavne vystrelený pomocou elektromagnetického impulzu, ktorý ho uvedie do rotujúceho pohybu a zároveň ho vystrelí vysokou rýchlosťou vpred. Rýchlosť projektilu určuje sila elektromagnetického impulzu. Konkrétne Gatling dokáže vystreliť projektil až rýchlosťou rovnajúcou sa polovici rýchlosti svetla, pričom však hrozí samotné poškodenie zbrane. Kinetický spätný náraz tiež nie je zanedbateľný. Čo sa týka účinnosti, projektil z Gatlingu dokáže bez problémov preraziť aj pancier všetkých známych stíhačov. Projektil pri dopade na cieľ však neurobí iba jednoduchú dieru do lode. Jeho vysoká kinetická energia sa pri dopade na cieľ z väčšej časti premieňa na tepelnú a tak sa doslova prepáli pancierom a spôsobí tepelnú explóziu vnútri i na povrchu cieľa. Efektívnosť tejto zbrane je účinná iba proti menším lodiam s pancierom nepresahujúcim hrúbku 1 meter. Taktiež proti lodiam s biopancierom jeho účinnosť klesá. Gatlingom sú vyzbrojené stíhače Pozemskej aliancie – Badger a Thunderbolt.

Rail gun veža:
- Rail gun funguje na podobnom princípe ako guľomet Gatling, ibaže vo väčšom merítku. Taktiež hlaveň nie je rotačná celá, rotačná je iba časť, z ktorej je projektil vystrelený. Projektil je v tomto prípade urýchlený ešte energetickou zložkou, ktorá mu dodáva nielen kinetickú, ale aj tepelnú energiu v podobe povrchovej plazmy. Tak ako u Gatlingu je táto zbraň v niektorých ohľadoch lepšia ako pulzné zbrane, hlavne čo sa týka pomeru vydanej energie a akčného účinku zbrane. Energetická hodnota nedosahuje výkony energetických zbraní, preto je aj hlaveň schopná vystreliť ohromnú dávku projektilov hneď za sebou bez hrozby poškodenia hlavne. Aj napriek nižšiemu energetickému potenciálnemu výkonu tejto zbrane je zásah do cieľa umocnený kinetickou energiou projektilu, čo umocňuje aj plazmový výbuch a napomáha prieniku strely aj cez silnejší pancier. Na rozdiel od Gatlingu je účinnosť voči biopancieru úmerne porovnateľná s účinkom voči štandardnému pancieru. Tento typ zbrane bol vyvinutý Pozemskou alianciou a bol umiestnený tak na lodiach Warlock ako aj na lodi Medzihviezdnej aliancie Excalibur (trieda Victory).

Rakety:
- Rakety sú štandardnou výzbrojou mnohých mladších (menej vyspelých) rás. Raketa je vlastne samohybný projektil so schopnosťou zamerania, prenasledovania a zasiahnutia i vysoko pohyblivého cieľa. Najpoužívanejším typom sú fúzne rakety, teda rakety nesúce fúznu hlavicu. Tieto sú široko používané na rôzne ciele, od najmenších (stíhače) až po najväčšie ciele (krížniky, stanice, planéty). Fúzna raketa sa dá prirovnať k rakete nesúcej atómovú či jadrovú hlavicu. Fúzny výbuch, aj keď je jeho sila porovnateľná so silou výbuchu atómovej bomby, nezanecháva po sebe radiačné žiarenie, teda je použiteľný aj na bombardovanie planét bez ohrozenia následného výsadku na jej povrch. Samozrejme čím je cieľ menší, tým stačí na jeho zničenie menšia hlavica. Čo sa týka samotnej explózie a jej účinnosti na vybraný cieľ, je toto neporovnateľné s inými typmi projektilových, pulzných či lúčových zbraní. Pretože fúzne rakety nie sú konštruované aby cieľ zničili priamym zásahom ale samotnou explóziou, ich prioritou je dostať sa čo najbližšie k cieľu a zničiť ho účinkom zasiahnutia tlakovej vlny (toto sa napríklad stalo s Čiernou hviezdou, ktorú zničil Sheridan, aj keď vtedy nebola použitá fúzna raketa, ale fúzna bomba umiestnená v pásme asteroidov). Ďalej poznáme rakety antihmotové a plazmové, ktoré sú zamerané skôr na priamy zásah cieľa. Rakety používa mnoho mladších rás a sú rôznych tvarov a rôznej sily.

Energetické míny:
- Energetické míny sú skĺbením jednoduchého rotujúceho projektilu s vnútornou výbušnou zložkou porovnateľnou s fúznou hlavicou. V tomto prípade sú touto zložkou protóny a anti-protóny umiestnené v nádobe a oddelené elektromagnetickým poľom. Tak ako je to aj u fúznych rakiet, energetické míny nie sú určené na priamy zásah cieľa. Keď sa vystrelená mína dostatočne priblíži k cieľu, je na diaľku odpálená, čo znamená, že sa elektromagnetické pole, ktoré oddeľuje protóny a anti-protóny, vypne a tým sa zložky v nádobe za masívnej explózie vyanulujú. Výbuch je porovnateľný s výbuchom termonukleárnej hlavice podobnej veľkosti. Míny sú odpaľované odpaľovačmi mín, podobne ako projektily z rail gun veží. Na rozdiel od fúznych hlavíc sú energetické míny používané výlučne na väčšie ciele. Týmto typom mín sú vyzbrojené narnské a centaurské krížniky.

Pulzné zbrane:
Za pulzné zbrane sú považované všetky druhy zbraní, ktorých strely (projektily) sú založené na energetickom základe uvoľňované v tzv. energetických impulzoch, či už sa jedná o hmotné zhluky nabitých častíc uvedených do plazmatického stavu alebo zhluky častíc nabitej antihmoty. Vo všeobecnosti sú pulzné zbrane považované za stredne vyspelé zbrane používané hlavne menej vyspelými rasami, pretože sú menej náročné na energiu ako lúčové zbrane. Ich výhodou je teda menšia spotreba energie a pomerne silná energetická prieraznosť. Ich nevýhodou je neschopnosť navádzania strely.

Pulzný kanón:
- Pulzný kanón je zbraň, ktorú používa mnoho menej vyspelých rás pre jeho menšiu energetickú spotrebu aj pre jeho vysoký palebný dostrel. Avšak výkon tejto zbrane je pomerne nízky oproti iným typom zbraní. (Príkladom môže byť ťažký pulzný kanón umiestnený na krížniku G'Quan, ktorý neprerazil pancier stanice B5 v druhej sérii). Pulzný kanón funguje na základe vystrelenia supernabitej plazmy. Plazma je akákoľvek hmota zahriata na takú vysokú teplotu, že sa z nej stáva energia. (Prirovnanie SLNKO). Táto plazma je vysoko nabitá elektromagnetickým poľom a vzápätí vystrelená. Tu hovoríme o SUPERNABITEJ plazme, čo znamená, že náboj je tu enormne navýšený, tým sa plazma vďaka elektromagnetickej sile nabitých častíc sformuje do takmer dokonalej gule, čo zvyšuje dostrel. Bohužiaľ vysoký náboj znemožňuje vytvoriť pulz o vyššej hustote plazmy a tak znižuje aj efektívny účinok dopadu na cieľ. Ničmenej sú touto zbraňou vyzbrojené mnohé lode mladších rás.

Pulzný výbojový kanón:
- Táto zbraň je odvodená od štandardného pulzného kanónu, avšak je upravená takým spôsobom, aby bolo poškodenie po jej zásahu zvýšené aj niekoľkonásobne. Pulzný výbojový kanón, nazývaný aj revolverový kanón, je skonštruovaný na princípe revolverovej hlavne. Štandardne sa používajú troj až štvorhlavňové revolverové hlavne. Princíp je ten, že pri výstrele sa nabijú všetky hlavne, revolverová hlaveň sa 1 krát otočí a vystrelí, podľa počtu hlavní, niekoľko tesne za sebou idúcich pulzov cez hlavnú hlaveň, čo neznižuje akčný dostrel a rapídne zvyšuje účinok dopadu takejto strely na cieľ. Nevýhodou je samozrejme vyššia spotreba energie a čo je horšie, pri výstrele niekoľkých pulzov naraz sa rýchlejšie prehrieva, či už revolverová, ale aj hlavná hlaveň. Touto zbraňou je vyzbrojená väčšina stíhačov mladších rás a aj niektoré krížniky, ako napríklad pozemský Hyperion. Najnovšie je táto zbraň umiestnená na torpédoborci triedy Warlock, kde je už hlaveň lepšie chránená od tepelných vplyvov, čo dopomáha k zvýšeniu kadencie streľby.

Plazmový kanón:
- Plazmový kanón je určený na ničenie dobre chránených, pancierovaných cieľov. Funguje na princípe nabitia plazmovej hmoty, aby táto mohla byť vystrelená ako zhluk čo najhustejšej plazmy. Oproti pulznému kanónu je doba nabíjania podstatne dlhšia i účinný dostrel je pomerne menší. Výhodou však je vysoký účinok pri dopade na cieľ. Plazma o vyššej hustote lepšie preniká pancierom, biopancierom i ochrannými elektromagnetickými či gravimetrickými bariérami. Toto je dôvod, prečo niektoré rasy uprednostnili plazmový pred pulzným kanónom. Touto zbraňou sú vyzbrojené pozemské lode Nova, Omega, Warlock a dokonca i samotný Babylon 5.

Iónový kanón:
- Iónový kanón je unikátnou zbraňou kombinujúcou účinný dostrel pulzných zbraní a efektívny účinok plazmových zbraní. Vlastne sa jedná o plazmovú zbraň založenú na ionizovaní samotnej plazmy pred vystrelením. Ionizovanie pomáha udržať zhluk plazmovej hmoty v čo najhustejšom stave po dlhšiu dobu ako je to u plazmových zbraní a tým mu aj zaručuje omnoho lepší dostrel. Dokonca sa pri ionizovaní plazmy dosiahne aj vyššia hustota plazmovej hmoty ako je to u plazmových zbraní, takže je účinok dopadu takejto strely na cieľ ešte vyšší ako u plazmových kanónov. Jedinou nevýhodou je tak ako aj u plazmových zbraní, dlhšia doba nabíjania. Toto však, aspoň čiastočne, zmenila jediná známa rasa, ktorá používa tento druh zbraní, Centaurská republika. Na krížniku Vorchan je umiestnený zásobník ionizovanej plazmovej hmoty, ktorý dáva možnosť vystreliť jednu dávku najviac šiestich iónových pulzov z jedného kanónu za sebou, potom však už je odkázaný na dobu nabíjania. Iónový kanón je umiestnený na všetkých bojových plavidlách Centaurskej republiky, veľkosť zbrane samozrejme závisí od veľkosti lode, ktorá ju nesie.

Antihmotový pulzný kanón:
- Produktom reaktora kvantovej singularity je aj antihmota. Antihmota je opakom hmoty a preto sa pri strete tieto vyanulujú. Toto sa teda dá využiť aj ako zbraň. Pulzný antihmotový kanón používa zo známych rás iba rasa Vree. Kanón používajúci antihmotové strely je chránený, vybavený gravitačnými poľami a elektromagnetickým-gravimetrickým odpaľovačom. Antihmota ako strela nemá moc veľký funkčný dostrel, pretože sa po krátkom čase rozpadá, ale jej účinok na ciele nechránené obrannými gravitačnými či elektromagnetickými bariérami je veľký. Pri vyanulovaní hmoty s antihmotou vzniká veľká explózia, ktorá značne poškodí akýkoľvek pancier. Avšak proti vyspelejším lodiam s gravitačnými či elektromagnetickými obrannými prvkami je účinok týchto striel pomerne nízky.

Kvantový akcelerátor:
- Kvantový akcelerátor je zbraň používaná hlavne vyspelejšími rasami s rozvinutejšími kvantovými technológiami. Táto zbraň je považovaná za najefektívnejšiu pulznú zbraň vôbec. Funguje na princípe čiastočného sfázovania do medzipriestoru. Strela je vlastne nabitá antihmota vystrelená v kvantovogravitačnom poli. Pri zásahu cieľa sa kvantovo gravitačné pole vyruší o obranné bariéry a tým pomôže preniknúť priamo na hmotný povrch cieľa. Čiastočné sfázovanie pomáha vniknúť antihmote hlbšie to hmotného povrchu a tým zvýšiť efektívnosť účinku vyanulovania hmoty a antihmoty. Dostrel tejto zbrane je vyšší ako u iónových či pulzných kanónov a svojim účinkom prekonáva všetky známe pulzné zbrane vôbec. Obdobná zbraň je kvantový výbojový kanón na lodiach WhiteStar, kde sa však jedná o lúčovú zbraň. Isté druhy kvantový akcelerátorov boli videné na stíhacích plavidlách Tieňov a rasy z Tretieho priestoru.

Lúčové zbrane:
Za lúčové zbrane sú vo všeobecnosti považované zbrane používajúce ako strelu lúč teda lúč nejakej energie, nabitých častíc, explozívnej energie, či energie bez hmotného nosiča. Výhodou týchto zbraní je rýchlosť samotnej strely, teda lúču, výkonnosť a presnosť. Nevýhodou je vysoká energetická spotreba a znalosť technológií, od elektromagnetických, cez gravimetrické, až po kvantové. Lúčové typy zbraní sú považované za najvyspelejšie druhy zbraní.

Laser:
- Laser je najjednoduchším a zároveň aj najslabším typom lúčovej zbrane. Vlastne je to usmernený prúd fotónov jedným smerom v čo najväčšej hustote, intenzite jednotlivých častíc. Štandardne sa laser ako zbraň nepoužíva, najčastejšie je videný na opravárenských gondolách. Jeho dostrel je takmer neobmedzený, rýchlosť lúču sa rovná rýchlosti svetla. Pri dopade lúču na cieľ sa ten začne zahrievať, pričom môže dôjsť k tepelnej explózii. Aby bol účinok laseru viditeľný, je potrebné smerovať ho neustále na jeden bod. Opravárenské gondoly mávajú celé sústavy takýchto laserov, ktoré spojením v jednom bode môžu využívať na rezanie, zváranie či odoberanie vzoriek.

Časticový laser:
- Časticový laser je vylepšeným druhom laseru. Tu je vlastne lúč fotónov nosičom ťažších nabitých častíc, ktoré sú v ňom udržiavané elektromagnetickým poľom indukovaným samotným nábojom častíc. Lúč má dostatočne veľký funkčný palebný dostrel i silu. Keď lúč narazí na povrch cieľa, samotnú tepelnú explóziu posilní aj spontánny molekulárny rozklad zapríčinený nárazmi ťažších častíc. Lúč dosahuje takmer rýchlosti svetla. Pri dostatočne dlhom výstrele je schopný preraziť aj silnejší pancier. Tento typ lúču bol medzi známymi rasami vyvinutý Centaurskou republikou a neskôr aj používaný Narnským režimom. Štandardne ho používajú tak centaurské ako aj narnské krížniky, väčšinou však ako protistíhaciu obranu. Ťažké dvojité časticové polia sú známe napríklad z krížniku T'Loth.

Röntgenový laser:
- Tento typ lúču vzišiel koncepčne z časticového laseru. Prakticky je to tá istá zbraň, len s pridaním röntgenového lúča. Röntgenový lúč napomáha ťažším nabitým časticiam lepšie prenikať cez molekuly hmoty a tým lepšie preraziť pancier. Röntgenový laser je štandardne výkonnejší ako obyčajný časticový laser. Avšak jeho nevýhodou je menší účinný palebný dostrel, pretože röntgenový lúč narušuje pohyb nabitých častíc a tým vlastne aj narušuje elektromagnetické pole usmerňujúce všetky častice v smere lúču. Röntgenový laser je teda považovaný za zbraň stredného a krátkeho dostrelu. Tento typ lúču bol vyvinutý aj Narnským režimom a následne predaný viacerým rasám. Najväčšie pokroky v jeho zdokonalení dosiahla Pozemská aliancia, ktorá momentálne vlastní najvýkonnejší lúčk tohto typu v obrannom satelite triedy Aegis. Taktiež Narnský režim umiestnil najväčší z röntgenových lúčov na dreadnought Bin'Tak. Prvou známou rasou používajúcou röntgenový laser bola Dilgarská ríša.

Fúzny kanón:
- Fúzny lúč je neporovnateľne rozdielny oproti predchádzajúcim typom lúčových zbraní. Pracuje na princípe zadržania energie fúznej reakcie a jej následného uvoľnenia určeným smerom vo forme tzv. "lúča". Na zadržanie tak obrovských síl ako je to u fúznej reakcie je potrebná vysoká znalosť gravitačných, prípadne elektromagnetických technológií a samozrejme aj schopnosť dodávať potrebnému zariadeniu dostatok energie. Usmernená energia z tejto reakcie dodáva tomuto typu zbrane dostatočnú prieraznú a explozívnu silu, aby prekonala niekoľkonásobne účinky i toho najsilnejšieho röntgenového laseru. Pri dopade fúzneho lúču na povrch cieľa okamžite dochádza k tepelnej explózii, ktorá premení pancier v mieste dopadu na plazmu, pričom sa plazma pri tepelnej explózii uvoľní do okolitého prostredia a umožní tak lúču vniknúť do panciera ako horúci nôž do masla. Jedinou trvalejšou funkčnou obranou proti fúznemu lúču sú elektromagnetické, gravitačné obranné bariéry, prípadne ich spojenie s biopancierom, ktorý je voči tejto zbrani odolnejší ako štandardný pancier. Dostrel fúzneho lúču je úmerný k použitej technológii na jeho usmernenie. Štandardne sa fúzny lúč hodí na boj väčšieho i menšieho dostrelu. Medzi známymi rasami fúzny lúč používa na svojich lodiach Minbarijská federácia, ktorá ho však požíva ako doplnkovú zbraň a samozrejme počas Clarkovej vlády na Zemi bolo touto zbraňou vyzbrojených niekoľko experimentálnych plavidiel Omega-X. Avšak tieto technológie boli Pozemskou alianciou získané od bývalých služobníkov Tieňov a po víťazstve Medzihviezdnej aliancie o technológiu fúzneho lúču Pozemská aliancia prišla.

Neutrónový kanón:
- Neutrónový kanón je úzko špecifikovanou zbraňou určenou na ničenie rôznych cieľov s vysokou efektivitou. Zo základu sa v podstate jedná o fúzny kanón. Tak ako je to aj u fúzneho kanónu je pred vystrelením zadržaná fúzna reakcia. V tomto prípade je však zadržaná na takú dobu, aby sa pri nej uvoľnilo z jadier čo najviac neutrálne nabitých neutrónov, ktoré sú potom pomocou gravitačných technológií usmernené v súvislom lúči spolu zo zvyškom fúznej reakcie na cieľ. Pri dopade takéhoto lúču na povrch cieľa, neutróny ako nenabité častice ľahko prenikajú molekulárnou štruktúrou panciera a tak narušujú stabilitu jadier atómov hmoty panciera, pričom sa tieto spontánne rozpadajú a dopomáhajú tak zvyšnej, fúznej časti lúču, omnoho rýchlejšie a jednoduchšie preniknúť. Na možné použitie takejto zbrane je potrebná znalosť gravitačných technológií, pretože elektromagnetické polia nedokážu zadržať nenabité častice "neutróny", taktiež jedinou známou obranou sú gravitačné obranné bariéry. Dostrel je porovnateľný s fúznym lúčom. Neutrónový kanón je vyspelá zbraň používaná vyspelejšími rasami ako sú Minbariovia či Drakhovia.

Antihmotový kanón:
- Tento typ zbrane využíva antihmotu ako základný prostriedok na ničenie cieľa. Antihmota je uzavretá v gravitačnom poli, do nej sa privedie malé množstvo hmoty, čo spôsobí silnú reakciu medzi hmotou a antihmotou, pričom sa hmota vyanuluje spolu s malou časťou antihmoty. Táto reakcia spôsobí, že sa v gravitačnom poli zadrží veľké množstvo energie. Táto energia sa nakoniec spolu so zvyškom antihmoty uvoľní určeným smerom v sústredenom antihmotovom lúču. Pri dopade na cieľ lúč vyanuluje akúkoľvek hmotu, ktorá mu stojí v ceste. Vhodnými obrannými prvkami sú gravimetrické, či elektromagnetické obranné bariéry. Antihmotový kanón je považovaný za veľmi výkonnú a účinnú zbraň. Tento typ zbrane je umiestnený na krížniku Sharlin Minbarijskej federácie.

Kvantový výbojový kanón:
- Kvantový výbojový kanón je najvýkonnejšou lúčovou zbraňou používanou aj mladšími rasami. Pracuje na princípe kvantového akcelerátoru antihmoty. V tomto prípade sú malé množstvá antihmoty akcelerované v kvantovom poli a uvoľňované v sústredenom lúči. Antihmota je do lúču dodávaná v hustých výbojoch, tzv. pulzoch. Kvantové pole je vlastne nosičom týchto výbojov a taktiež aj zastáva rolu kvantového vyosenia antihmoty, či sfázovania do medzipriestoru. Tým dopomáha lepšie prenikať obrannými bariérami, ako sú gravimetrické či elektromagnetické obranné polia a zároveň uvoľňuje antihmotu hlbšie do hmotného povrchu, čo znásobuje účinok vzájomného vyanulovania hmoty a antihmoty. Dostrel je pomerne veľký, aj keď tu samozrejme musíme zvažovať aj technickú vyspelosť gravimetrických a kvantových technológií. Najúčinnejším obranným prostriedkom voči tejto zbrani sú samozrejme výkonné gravimetrické, elektromagnetické obranné bariéry a biopancier. Tieto typy zbraní sú umiestnené na lodiach Medzihviezdnej aliancie WhiteStar a Victory, istým typom tejto zbrane sú vyzbrojené aj niektoré lode Drakhov.

Bleskové delo:
- Bleskové delo je menej známa zbraň umiestnená na Vorlonských a iných plavidlách Prvých. Vyžaduje si veľmi vysokú znalosť gravimetrických, kvantových a elektrických technológií. Je to vlastne supernabitá plazma elektrickým poľom a stlačená vo výkonom gravimetrickom poli. Potom je v kvantovo-gravimetrickom poli usmernená určeným smerom. Vysoký náboj častíc plazmy narušuje atómovú elektrickú stabilitu hmotného povrchu a tým spôsobuje prepätia v hmote, ktorá sa doslova trhá a rozpadá. Elektromagnetické obranné bariéry sú voči tejto zbrani takmer neúčinné a cez gravimetrické obranné bariéry jej pomáha prenikať kvantovo-gravimetrické pole. Táto zbraň je umiestnená na mnohých plavidlách Prvých, ale poväčšinou sa jedná podporné ako o hlavné zbrane. Bleskové delo je zbraň s vysokou kadenciou streľby a primeraným účinkom vzhľadom na vyspelosť rás, ktoré ju používajú.

Kvantový lúč (Lúč smrti):
- Táto zbraň je najvýkonnejším typom lúčovej zbrane videnej vo svete B5. Jej základ nie je hmotový ani antihmotový tak ako u ostatných zbraní, tvorí ju iba čistá energia. Energia, ktorá nepotrebuje na svoj prenos žiaden hmotný nosič. Pracuje výlučne na kvantovom princípe, pomocou ktorého je energia z hyperpriestoru cez hyperpriestorový ventil čerpaná. Energia je tu udržovaná v kvantovom poli a tým je vlastne prepojená s hyperpriestorom, ktorý je jej nosičom. Takto uvoľnená energia dosahuje nesmiernych rozmerov, no na jej využitie je potrebná vysoká vyspelosť a znalosť kvantovej fyziky. Pomocou kvantových-gravimetrických vĺn je usmernená a sústredená v lúči, ktorý je možné v tomto poli upraviť akýmkoľvek spôsobom a tým zvýšiť jeho účinnosť. Rôzne kvantovo-gravimetrické technológie rás Prvých robí z každého iného typu kvantového lúču unikát, pričom je rozdielna nielen ich celková účinnosť a výzor, ale aj základný účinok na rôzne obranné prvky. Vo všeobecnosti však dopad takéhoto lúču na hmotný povrch spôsobuje premenu hmoty na energetické spektrum vyvolané premenou hmoty na energiu, pričom tá ešte navyšuje účinok samotného lúču. Jednoducho povedané lúč proste prepáli všetko, čo mu stojí v ceste. Možná ochrana je vysoko účinná elektromagnetická a gravimetrická obranná sieť, ktorá dokáže energiu odkláňať a znížiť tak samotný účinok na hmotný povrch. Istou obranou môže tiež byť adaptabilný biopancier, avšak jeho plná účinnosť sa dosiahne iba so spojením všetkých spomínaných typov obranných systémov. Touto zbraňou sú štandardne vyzbrojené všetky lode Prvých väčšie ako 30 metrov.

Autor: František Cisár

↑ Hore